История

“Мелита” е първият по рода си център за работа с деца във Варна. Създаден е през 2000 година и оттогава негови възпитаници са над 1200 деца на възраст от 5 до 12 години.

Създаването на детската градина идва съвсем естествено след многогодишния опит в организацията на обучението и забавленията на малките палавници. След многобройните успехи на възпитаниците на клуба, сега вниманието е насочено към отглеждането и възпитанието на децата от по-ранна възраст.

Стремежът на участниците в педагогическия процес е да работят в синхрон и да съчетават забавлението и обучението в ползотворна комбинация, привличаща децата и вдъхваща спокойствие и сигурност.

„Мелита” с гордост може да каже, че нейните възпитаници израстват успешни личности с формиран светоглед и амбиции за постижения.

Мястото, в което се намира детската градина е изключително удачно подбрано, за да имат децата оптимални условия за учение и игра. Спокоен квартал с няколко детски площадки в непосредствена близост.

Мисия

Естетизация и хуманизация на възпитателно-образователния процес с цел усвояване на морални ценности и добродетели, етични модели и норми за адекватно поведение на детето в гражданското общество.

Визия

Децата в детската градина да се отглеждат, възпитават и обучават при условия на партньорство, гарантиращи качествена грижа както за психо-физическото израстване и личностно-емоционалното развитие, така и разгръщане на интелектуалния потенциал на всяко отделно дете.

Средата, в която се отглеждат и възпитават нашите деца е организирана така, че да осигурява провеждането на един спокоен и ползотворен педагогически процес. Допълнителните занимания по интереси са добра възможност за педагозите да провеждат мотивирана и разнообразна дейност.

Усилията на екипа в следващите години ще са насочени към разнообразяване на методическите стратегии в сферата на изкуствата като главен компонент в изграждането на детската личност, както и положителното им отражение като стимулни фактори при интеграцията на деца със специални образователни потребности.

Цели

Основната цел е насочена към:

 • Приобщаване на подрастващите към общочовешките нравствени ценности;
 • Осигуряване на равни възможности за физическо, духовно и социално развитие на децата;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности;
 • Обединяване усилията на семейството и детската градина за правилното личностно и социално развитие на детето;
 • Диференциран подход на взаимодействие в съдържателен и организационен план;
 • Интегриране на деца със специални образователни потребности;
 • Качествено образование за равен старт в училище.

Подцели / стъпки за постигане на основната цел/:

 1. Опазване живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене. Активен двигателен режим и престой на открито.
 2. Обогатяване и поддържане на гъвкава, динамична и мобилна образователна среда.
 3. Непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на кадрите, водещо до по-висока ефективност на взаимодействие.
 4. Усъвършенстване на управленския процес в детското заведение, гарантиращ партньорство и сътрудничество в работата.

Основните цели и приоритетите се реализират чрез дейността на ДЗ в следните направления:

 1. Възпитателно-образователна работа;
 2. Ефективна дейност на педагогическия съвет;
 3. Педагогически и административен контрол;
 4. Квалификационна дейност на педагогическия и непедагогическия персонал;
 5. Обогатяване на дидактично-игровата и МТБ в ДЗ;
 6. Взаимодействие на ДЗ с родители,общественост и социални партньори

Успешната педагогическа работа се основава на принципите за:

 • Толерантност и сътрудничество;
 • Публичност и откритост;
 • Традиции и визийност;
 • Многофункционалност и системност;
 • Интелектуализация и прагматизъм;
 • Компенсаторност и успеваемост;

Ценности

Необходимостта от възпитаване в основните човешки ценности и добродетели още от ранна възраст поставя високи изисквания към морала и поведението на целия екип в ЧДГ „Мелита”. Взаимоуважението и спазването на етичния кодекс на работещите с деца е основен компонент включен в длъжностните характеристики на служителите и в правилника за вътрешен ред на детското ни заведение.

Амбиция на екипа

Амбиция на екипа: децата в детската градина да се отглеждат, възпитават и обучават при условия на партньорство, гарантиращи качествена грижа както за психо-физическото израстване и личностно-емоционалното развитие, така и разгръщане на интелектуалния потенциал на всяко отделно дете.

Регистрация

ЧДГ “Мелита” е основана на 30 август 2013г. със заповед на Министъра на образованието и науката № РД – 14-77. Притежава всички разрешителни за извършване на качествено предучилищно възпитание, обучение и грижа.

Етичен кодекс на работещите с деца

Въведение:

Етичният кодекс представя стандартите за етично поведение на работещите с деца в Частна детска градина „Мелита“ –гр.Варна

Моралният кодекс за работата с деца има за цел:

1. Да утвърждава волята и стремежа на работещите с деца за етичност в практическата им дейност;
2. Да насочва поведението и подпомага работещите с деца в решаването на етични дилеми, които те срещат в своята практика
3. Да очертае моралните отговорности на работещите с деца: към детето, към семейството, помежду им и към обществото.

Раздел І

Основни положения:
Работещите с деца изпълняват своите функции, като се ръководят от основните ценности и принципи:

Чл. 1. Детството е изключително важен период от живота на човека;
Чл. 2. Семейството е най- естествената среда за развитието на детето;
Чл. 3. Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност;
Чл. 4. На всяко дете е гарантирано правото на свобода на изразяване на мнение; свобода на мисълта, съвестта и религията; формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно;
Чл. 5. Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на възпитание, физическо, психическо или друго насилие или форми на въздействие;
Чл. 6. Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално развитие.
Чл. 7. Всяко дете и всяко семейство заслужават да бъдат подпомогнати да развият пълния си потенциал.
Чл. 8. Във всички случаи да се защитават по най-добър начин интересите на детето;
Чл. 9. Всяко дете, попаднало в риск, има нужда от специална закрила за извеждането му от рисковата ситуация;
Чл. 10. Децата с изявени дарби се ползват от мерките за специална закрила;
Чл. 11. Работещите с деца трябва да притежават определени личностни, морални и социални качества.

Раздел ІІ

Морални отговорности към детето

Чл. 12. Да основаваме практиката си на съвременните знания за детското развитие и познаването на индивидуалните особености на всяко дете.
Чл. 13. Да разбираме и уважаваме уникалността на всяко дете.
Чл. 14. Да се съобразяваме със специфичната уязвимост на всяко дете.
Чл. 15. Да създаваме безопасна и здравословна среда, която стимулира социалното, емоционалното и физическото развитие на детето.
Чл. 16. Да подкрепяме правото на детето на свободно изразяване на мнение по всички въпроси от негов интерес.
Чл. 17. Да работим в най-добрия интерес на детето.
Чл. 18. Да осигуряваме на децата с увреждания равни възможности за достъп до адекватни грижи и образование.
Чл. 19. Да не участваме в практики, които не зачитат достойнството на детето или са опасни и вредни за физическото и емоционалното му здраве и развитие.
Чл. 20. Да не участваме в практики, които дискриминират по някакъв начин децата на основата на раса, етнически произход, религия, пол, националност, език, способности, или на базата на статуса, поведението или убежденията на родителите.
Чл. 21. Да познаваме симптомите на насилие над дете – физическо, сексуално, вербално, емоционално малтретиране или занемаряване. Да познаваме и спазваме законите и процедурите, защитаващи детето от насилие.
Чл. 22. При съмнение за малтретиране да уведомяваме органите за закрила на детето и да следим дали са предприети необходимите мерки.
Чл. 23. Когато друго лице изкаже подозрения за малтретиране на дете , да му окажем пълно съдействие за предприемане на подходящи действия за закрила на детето.
Чл. 24. Когато ни станат известни действия или ситуации, които заплашват здравето и сигурността на детето, ние имаме моралната и законова отговорност да информираме органите по закрила на детето.

Раздел ІІІ

Морални отговорности към семейството

Чл. 25. Наша първостепенна отговорност е да подпомогнем семейството при отглеждането и възпитанието на децата.
Чл. 26. Да зачитаме достойнството на всяко семейство и неговата култура, обичаи, език и убеждения.
Чл. 27. Да уважаваме ценностите на семейството при отглеждане и възпитание на децата и правото му да взема решения за своите деца.
Чл. 28. Да информираме семейството за всички решения, отнасящи се до детето, и когато е подходящо, да го включваме във вземането на такива решения.
Чл. 29. Да зачитаме правото на семейството да бъде информирано за начина, по който работим с детето.
Чл. 30. Да информираме родителите за изследователските проекти, включващи техните деца и да се стремим да им даваме възможност да упражняват правото си да откажат участието, без да изпитват чувство за вина. Да не позволяваме и да не участваме в изследвания, които по някакъв начин могат да застрашат здравето, образованието, развитието или благополучието на детето.
Чл. 31. Да не използваме нашите отношения със семейството за лично облагодетелстване. Да не влизаме в отношения с членовете на семейството, които могат да навредят на ефективността на работата ни с детето.
Чл. 32. Да осигуряваме конфиденциалност на информацията и да зачитаме правото на семейството на личен живот с изключение на случаите на малтретиране и лоша грижа. Това не важи в случаите, когато имаме основания да считаме, че благополучието на детето е в риск.
Чл. 33. Ангажираме се с разработването на правила за опазване поверителността на информацията, които да бъдат достъпни и задължителни за целия персонал и семействата. Разкриването на поверителна информация за детето може да стане само с разрешение на семейството. Това не важи в случаите на малтретиране и лоша грижа.
Чл. 34. В случаите, когато има конфликт между членовете на семейството, ще работим открито, споделяйки наблюденията си за детето, за да помогнем на всички включени страни да вземат информирано решение, като стриктно ще се въздържаме от вземане страна в конфликта.

Раздел ІV

Морални отговорности към колегите

Чл. 35. Да изграждаме и поддържаме отношения на уважение, доверие, сътрудничество и колегиалност.
Чл. 36. Да обменяме информация и ресурси, които имат отношение към благополучието и закрилата на правата на детето.
Чл. 37. Да работим за утвърждаване собствения и на колегите си авторитет, като се въздържаме от действия, които биха уронили престижа на професията, и да проявяваме нетърпимост към подобни действия.

Раздел V

Морални отговорности към обществото

Чл. 38. Да предоставяме висококачествени програми и услуги. Няма да предлагаме услуги, за които не притежаваме компетентност, квалификация или ресурси и правоспособност.
Чл. 39. Да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие.
Чл. 40. Да работим за подобряване на сътрудничеството между организациите както и за интердисциплинарното взаимодействие между професиите, които имат отношение към благополучието на децата и семейството.
Чл. 41. Да съдействаме за повишаване степента на разбиране на децата и техните нужди от обществото.
Чл. 42. Да работим за популяризиране правата на децата, както и за повишаване чувствителността на обществото към нарушаването им.
Чл. 43. Да работим за подкрепа на законите и политиките, които подпомагат благополучието на децата и семействата им и да се противопоставяме на тези, които го нарушават.

Задължавам се:

1. Да уважавам уникалността и потенциала на всяко дете.
2. Да работя в най-добрия интерес на детето.
3. В работата си в никакъв случай да не използвам физически наказания и възпитателни методи, уронващи достойнството на детето.
4. Да уважавам и подкрепям семействата при отглеждане и възпитание на децата.
5. Да уважавам колегите и да ги подкрепям и насърчавам в изпълнение на етичните правила/кодекс/.
6. Да поддържам висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си.
7. Да служа като застъпник на детето и семейството в общността и обществото.
8. Да спазвам етичните правила, заложени в този кодекс.

Екип