Амбиция на екипа

Амбиция на екипа: децата в детската градина да се отглеждат, възпитават и обучават при условия на партньорство, гарантиращи качествена грижа както за психо-физическото израстване и личностно-емоционалното развитие, така и разгръщане на интелектуалния потенциал на всяко отделно дете.