Цели

Основната цел е насочена към:

 • Приобщаване на подрастващите към общочовешките нравствени ценности;
 • Осигуряване на равни възможности за физическо, духовно и социално развитие на децата;
 • Развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите способности;
 • Обединяване усилията на семейството и детската градина за правилното личностно и социално развитие на детето;
 • Диференциран подход на взаимодействие в съдържателен и организационен план;
 • Интегриране на деца със специални образователни потребности;
 • Качествено образование за равен старт в училище.

Подцели / стъпки за постигане на основната цел/:

 1. Опазване живота и здравето на децата чрез здравословно и рационално хранене. Активен двигателен режим и престой на открито.
 2. Обогатяване и поддържане на гъвкава, динамична и мобилна образователна среда.
 3. Непрекъснато повишаване педагогическите компетенции на кадрите, водещо до по-висока ефективност на взаимодействие.
 4. Усъвършенстване на управленския процес в детското заведение, гарантиращ партньорство и сътрудничество в работата.

Основните цели и приоритетите се реализират чрез дейността на ДЗ в следните направления:

 1. Възпитателно-образователна работа;
 2. Ефективна дейност на педагогическия съвет;
 3. Педагогически и административен контрол;
 4. Квалификационна дейност на педагогическия и непедагогическия персонал;
 5. Обогатяване на дидактично-игровата и МТБ в ДЗ;
 6. Взаимодействие на ДЗ с родители,общественост и социални партньори

Успешната педагогическа работа се основава на принципите за:

 • Толерантност и сътрудничество;
 • Публичност и откритост;
 • Традиции и визийност;
 • Многофункционалност и системност;
 • Интелектуализация и прагматизъм;
 • Компенсаторност и успеваемост;