Ценности

Необходимостта от възпитаване в основните човешки ценности и добродетели още от ранна възраст поставя високи изисквания към морала и поведението на целия екип в ЧДГ „Мелита”. Взаимоуважението и спазването на етичния кодекс на работещите с деца е основен компонент включен в длъжностните характеристики на служителите и в правилника за вътрешен ред на детското ни заведение.