ЧДГ “ Мелита” е най-малката детска градина в град Варна, която следва концепцията за единство на стиловете на семейното и институционалното отглеждане и възпитание на децата.

Основна цел на детското заведение е да осигури здравето и доброто развитие на малката личност в безопасна, хармонична и творческа среда. Всяко дете да получи оптимална грижа и внимание така, че да приеме детската градина като свой втори дом.

Гаранция за това е внимателно подбрания персонал, осигурените здравни грижи от квалифициран педиатър, качествена и здравословна храна, съобразена с нуждите на израстващия млад организъм, както и педагогически подход, провокиращ детското въображение и подтикващ естественото детско любопитство в изследването на света.

Основната грижа за възпитанието и развитието на децата е в ръцете на директора и основателка на детското заведение- г-жа Милена Колева.

Като педагог и детски психолог с богат опит, М. Колева работи върху изграждането на младия ум, формирайки го като естетическа и нравствена личност, давайки воля на интелектуалния му потенциал. Системното и последователно проследяване на нарастващите детски компетенции, осигурява добра адаптация и позициониране на детето в следващия училищен период на развитие.

За постигане на целите, които детското заведение си поставя, броят на обучаваните в него деца е ограничен. Децата са разпределени в групи не само според възрастта им, но и съобразно тяхното индивидуално темпо на развитие. По този начин се проследява проблематиката в израстването на всяко едно от децата и се подбират подходящите педагогически методи ,способи и средства за обогатяване на компетенциите му.

Бидейки малка,базата осигурява уют и сигурност, както и оптимално разпределение на грижите.

Програмите и методиките, с които педагогическия колектив работи, са съобразени с изискванията на МОН, като се надграждат с различни авторски идеи, допълнителни занимания и иновативни педагогически практики.

“Ние виждаме децата не просто като нуждаещи се от закрилата ни малки същества. Ние ги оценяваме като личности. Работим за развиване на техния потенциал, обогатявайки собствения си опит. Даваме воля на творческите им пориви и се грижим за тяхното интегриране в едно по-добро бъдещо общество.
Най-вече вършим всичко това с любов и отговорност.
Децата разцъфват тогава, когато са обичани”…са думите на Милена Колева, които са и мото на целия екип на „Мелита”.