Визия

Децата в детската градина да се отглеждат, възпитават и обучават при условия на партньорство, гарантиращи качествена грижа както за психо-физическото израстване и личностно-емоционалното развитие, така и разгръщане на интелектуалния потенциал на всяко отделно дете.

Средата, в която се отглеждат и възпитават нашите деца е организирана така, че да осигурява провеждането на един спокоен и ползотворен педагогически процес. Допълнителните занимания по интереси са добра възможност за педагозите да провеждат мотивирана и разнообразна дейност.

Усилията на екипа в следващите години ще са насочени към разнообразяване на методическите стратегии в сферата на изкуствата като главен компонент в изграждането на детската личност, както и положителното им отражение като стимулни фактори при интеграцията на деца със специални образователни потребности.