Документи

 1. Писмено заявление до директора;
 2. Попълнени декларации (по образец);
 3. Копие от акта за раждане на детето;
 4. Медицински изследвания:
  • здравна карта на детето с нанесени имунизации;
  • еднократно отрицателен резултат от изследване на патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване в детската градина;
  • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок;
  • документи за имунизационния статус на детето;
  • медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от три дни преди постъпване на детето в детската градина;
  • кръвна проба за Васерман от единия родител (само за деца до 2 години).
 5. Подписан договор
 6. Заплатена такса

Такси

Таксата се състои от два компонента:

 • БАЗОВА /задължителна/;  и
 • ДОПЪЛНИТЕЛНА /по желание на родителите/.

В базовата такса влизат:

 1. Обучение и грижа;
 2. Храна;
 3. Медицинско обслужване.

Допълнителната включва:

 1. Такса школи;
 2. Психологически консултации;
 3. Речева рехабилитация.

Размерът на таксата се определя с решение на управителния съвет на ЧДГ ”Мелита” ООД и се формира на база брой работни дни в месеца.

От таксата се приспада само храната и то при отсъствия с представен писмен документ: предварителна молба за отсъствия от родител или медицинска бележка, с вписани вид на заболяване, продължителност и липса на контакт с ОЗБ.

     Базова дневна такса за целодневен режим, при сключване на договор за определен период, е както следва:

при договор за една година – 20,00 лв. при договор за девет месеца – 20,50 лв. при договоер за шест месеца – 21,00 лв.
при договор за три месеца – 21,50 лв. при договор за един месец – 22,00 лв.
            при  внесяне наведнъж на таксите за три, шест или  дванадесет месеца, се ползват отстъпки от базовата такса съответно 3%, 5%, 7%.

Базова дневна такса за полудневен режим:

един месец – 18,00 лв. три месеца – 17,50 лв. шест месеца – 17,00 лв.
девет месеца – 16,50 лв. една година – 16,00 лв.

Медицинско обслужване

1,00 лв/ден.

Такса храна:

полудневен – 4,50 лв. целодневен – 6,00 лв.